เรียนรู้เรื่องราวของผู้สร้างสุขให้แผ่นดิน

โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คน ประกอบด้วย ชนเผ่า 6 เผ่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จพระ ราชดำเนินเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกนั้น ทรงเล็งเห็นว่ารากเหง้าของ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง คือความยากจนและการขาดโอกาสในการดำรงชีวิตจึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำผืนป่า กลับคืนสู่ดอยตุง ฟื้นฟูดอยตุงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา หรือสัญชาติกลับมามีความหวังอีกครั้ง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสำนึกและพึ่งพาอาศัยกัน

จากการทรงงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการวางรากฐานอย่างมั่นคง ส่งผลให้วันนี้ “ดอยตุง” กลายเป็นชุมชนที่มีศักยภาพเข้มแข็ง ชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่มีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ มีความมั่นคงทางการเงิน ควบคู่ไปกับ ความก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม กระทั่งสำนักงานสหประชาชาติ ว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ได้ยกย่องให้โครงการ พัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนส่วนงาน 'ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ใน พระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงวางรากฐานการพัฒนา คุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทยทุกหนทุกแห่งอย่างยั่งยืน  งานนี้จะพาคุณย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นของความรักความผูกพัน ระหว่าง 'แม่' และ 'ลูก' ซึ่งต่างเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันในหลายแง่มุม ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิต จนถึงแนวทางในการทำงาน พร้อมร่วมชื่นชมดอกผลแห่งพระราชปณิธานในการพลิกฟื้นดอยตุงจากเขาหัวโล้นเกือบหนึ่งแสนไร่ให้เป็นป่าเขียวชอุ่มและเป็นบ้านที่อบอุ่นให้คน ดอยตุงกว่าหนึ่งหมื่นชีวิตงาน 'ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ ประกอบด้วยหัวใจสำคัญ 3 ส่วน  ได้แก่ นิทรรศการสุดพิเศษ ณ พระตำหนักดอยตุง หอแห่งแรงบันดาลใจ และกาดชนเผ่า

พระตำหนักดอยตุงกับนิทรรศการภาพถ่ายแห่งความผูกพัน    พระตำหนักดอยตุงสะท้อนพระราชจริยวัตรเรียบง่ายและ พอเพียงของสมเด็จย่าได้ชัดเจนที่สุด ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ภายในพระตำหนักฯ จัดแสดงภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมสมเด็จพระบรมราช ชนนีและปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดอยตุงที่ไม่เคยเปิดแสดงที่ไหนมาก่อนหอแห่งแรงบันดาลใจ ร้อยเรื่องราวของครอบครัวมหดิล ส่วนแสดงนิทรรศการถาวร “หอแห่งแรงบันดาลใจ” รวบรวม พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ ราชสกุลมหิดล บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จย่ากับการอภิบาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ให้ทรงรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติในฐานะกษัตริย์    ภายในหอแห่งแรงบันดาลใจยังได้รวบรวมโครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไว้กว่าสี่พันโครงการ และการสานต่อพระราชปณิธานที่ดอยตุงอีกด้วย    ผู้เข้าชมจะได้ร่วมเขียนปณิธานแห่งการให้ ส่งต่อแรงบันดาล ใจให้กับผู้อื่นเพื่อตามแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืนงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน  ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2560  กาดชนเผ่า เลือกซื้อผลผลติจากคนที่อยู่กับป่า   ‘กาด’ ในภาษาถิ่นของคนในภาคเหนือหมายถึง ‘ตลาด’ และ กาดชนเผ่าบนดอยตุงนั้นไม่เหมือนกาดไหนในโลก เพราะเป็นถนนคนเดินที่สูงกว่า 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นถิ่นที่ผ่านการอบรมและคัดเลือกเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพจนมาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรวมถึงอาหารจากชนเผ่าฝีมือของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงฯ กว่า 80 ร้าน เปรียบเสมือน ดอกผลจากการพัฒนากว่า 20 ปี แถมยังเป็นการกระจายรายได้ ให้กับชุมชนดอยตุงโดยตรง พร้อมกับเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  บริเวณโดยรอบของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยังมีนิทรรศการและ งานแสดงอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก เช่น   สวนแม่ฟ้าหลวงกับการแสดงดอกไม้นานาพันธุ์ และหมู่บ้านดอกไม้จำลองบ้านชนเผ่า นิทรรศการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนบนดอยตุง   ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสาธิตและเวิร์กช็อปหัตถกรรม น้อมนำพระราชจริยวัตรของสมเด็จย่าในด้าน ‘ศาสตร์และศิลป์’  สาธิตการปั้นเซรามิกด้วยเทคนิคต่างๆ นักท่องเที่ยว สามารถปั้นและระบายสีเซรามิกด้วยตัวเอง (มีบริการจัดส่งถึงบ้าน)   เวิร์กช็อปตกแต่งกระดาษสาด้วยดอกไม้แห้งและเส้นด้ายให้เป็นปกสมุดและไปรษณียบัตร นิทรรศการศิลปะจัดวาง โดยทีมสถาปนิกเจ้าของ รางวัลทั้งจากในและต่างประเทศ สาธิตการคั่วเมล็ดกาแฟอาราบิกาสดใหม่ และยังมีการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกอีกมากจากแบรนด์ ดอยตุงไลฟ์สไตล์ในราคาพิเศษ เป็นต้นทั้งนี้ งาน ‘ดอยตุง สืบสาน บันดาลใจ’ เป็นการปรับรูปแบบ จากงาน ‘สีสันแห่งดอยตุง’ ที่จัดต่อเนื่องและประสบความสำเร็จอย่างสูงจากสองปีที่ผ่านมา ที่มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนงานนี้จัดขึ้นในบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ทุกวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560 และช่วงวันหยุดพิเศษ 24 ธ.ค. – 3 ม.ค. 2560    เวลา 08.00 – 18.00 น.ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซต์  http://www.doitung.org เฟสบุ๊ค   https://www.facebook.com/DoiTungClub/ อินสตาแกรม  doitung_official ข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมายเหตุ
- เรื่องและภาพจากโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ