ปางตอง บ้านของพ่อ

พายุทราย พรายทะเล / 01/12/2016 14:22:04ก่อนเดินทางไปศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ มีคนถามว่า "ปางตองมีอะไรน่าสนใจ? ทำไมต้องไป" ผมบอกว่าที่นั่นมีการเลี้ยงแกะ มีการนำขนแกะมาทำผ้าพันคอ มีการนำรกแกะมาทำสบู่และโลชั่นทาผิว ผมตอบเท่าที่รู้และเคยไปสัมผัสเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ส่วนครั้งนี้ผมบอกเขาว่าผมจะเข้าไปชมเรือนเฟิร์น ทราบมาว่าที่นี่มีทั้งเฟิร์นที่พบเห็นได้ทั่วไปและเฟิร์นหายาก

ก่อนเข้าไปชมเฟิร์นเราาเข้าไปดูที่ไปที่มาของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ กันก่อนดีกว่าครับ


ม้าพันธุ์ผสมกับฝูงแกะศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5,400 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับห้วยแม่สะเงิน (เนิน 1150) ทิศใต้ติดต่อกับ ห้วยแม่ขาม (เนิน 1150) ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้านห้วยมะเขือส้ม ทิศตะวันตกติดต่อกับอ่างเก็บน้ำแม่สะงา


สวนเฟิร์นในโรงเรือนเพาะเลี้ยงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 มีหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง พระองค์ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานในโครงการฯ ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพอมีพอกินและความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ


กูด


ยอดม้วนงอจะคลี่คลายในภายหลัง เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของเฟิร์น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านการเกษตร มุ่งประสิทธิภาพการผลิต การป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การอนุรักษ์ป่า การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้เกิดความสามัคคีและหวงแหนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่


เฟิร์นก้านดำเมื่อวันที่ 3-5 มีนาคม พ.ศ. 2549 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาตามพระราชดำริ และมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง สรุปประเด็นได้ว่า การจัดที่ทำกินและส่งเสริมอาชีพควรให้ราษฎรปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และปลูกข้าวให้พอเพียงกับการบริโภค และเรื่องอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร สารพิษตกค้างในดิน ดินเสื่อมสภาพ การชะล้างสารพิษสารเคมีลงแหล่งน้ำ


เฟิร์นมหาสดำเป็นเฟิร์นต้น มีขนาดใหญ่ เป็นเฟิร์นที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ยุคไดโนเสาร์


เฟิร์นหลายชนิดผสมผสานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน


ข้อมูลข้างต้นคือที่มาของศูนย์น ถึงตรงนี้เรากลับมาที่โรงเรือนเพาะเลี้ยงเฟิร์นตามเป้าหมายการเดินทางกันครับ

สวนเฟิร์นหรือโรงเรือนมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยแยกชนิดเฟิร์นภายในโรงเรือนออกเป็น 8 กลุ่ม เช่น เฟิร์นจัดสวน เฟิร์นสมุนไพร เฟิร์นกินได้ เฟิร์นหัตกรรม (ย่านลิเภา) เป็นต้น ในโรงเรือนมีการอนุรักษ์เฟิร์นหายาก สอนเพาะสปอร์เพื่อขยายพันธุ์  แยกประโยชน์ชนิดของเฟิร์น ชาวบ้านที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้จากศูนย์ฯ ได้ทุกวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องเฟิร์นก็สามารถเข้ามาโดยสะดวกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น.(นอกจากเฟิร์นยังมีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้หลายชนิดแซมแทรกไปด้วย)

หลังจากเดินชมเฟิร์นชนิดต่างๆ ด้วยความเพลิดเพลินผมสรุปว่าการจัดวางตำแหน่งเฟิร์นทำได้ดี คือออกแบบได้น่าชม ส่วนเฟิร์นชนิดต่างๆ ที่นำมาให้ดูก็น่าสนใจมาก เช่น กูดแดง เฟิร์นศรีแม่ฮ่องสอน  เฟิร์นหนัง เฟิร์นนาคราช เฟิร์นเขากวางใบตั้ง ฯลฯ คนรักเฟิร์นสนใจเฟิร์นอย่าเมินหน้าผมว่าหาเวลามาเที่ยวชมสักครั้งหนึ่ง อย่างน้อยถือว่ามาเที่ยวบ้านพ่อ บ้านที่เต็มไปด้วยความรู้ ความน่ารัก สะอาด เรียบง่าย ได้อยู่ชิดใกล้ธรรมชาติ มีสิ่งน่าสนใจมากมายให้เรานำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต...ผมรักที่นี่ครับ


กล้วยไม้รองเท้านารี
ผลิตภัณฑ์ผ้าขนแกะ
อ้างอิง
- นายณรงค์ มาลัยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
- นายภูรี วีรสมิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- http://www.ldd.go.th/web_kingproject/Project_018.htm

 

 

 

Facebook Leave a Comment